Select the search type
 
  • Webbplats
  • Webb
Search

Auktorisation

Auktorisation

Svenska Islandshästförbundet har tagit fram en modell för auktorisation av islandshästanläggningar baserad på en grundnivå samt tilläggsnivåer där anläggningar, turridningsfirmor, ridskolor och tränaranläggningar efter godkännande erhåller plakett som kan anslås på väl synlig plats och som visar att anläggningen uppfyller vissa grundkriterier uppsatta av SIF.

Med plaketten följer ett certifikat som tydligt anger vad auktorisationen står för.

Auktorisationen är baserad på grundnivån:
Godkänd anläggning, med tilläggsnivåerna:

• Turridningsföretag

• Ridskola

• Tränaranläggning C

• Tränaranläggning B

Där grundnivån avser själva anläggningen och tilläggsnivåerna den typ av verksamhet/verksamheter som bedrivs.

Basnivå – Godkänd anläggning

Plakett ”Godkänd anläggning”

Krav på godkänd anläggning
1) För turridningar och ridskolor:
Verksamheten skall vara besiktigad och godkänd av den kommun där verksamheten bedrivs. Erforderligt tillstånd för miljö- och hälskoskyddskontor skall finnas. Kopia av detta insänds till SIF.

För tränaranläggningar:
Verksamheten skall vara besiktigad och utan anmärkningar av den kommun där verksamheten bedrivs. Inspektionsrapport från miljö- och hälsoskyddskontor skall finnas. Kopia av detta insändes till SIF.

Jordbruksverkets och djurskyddsbestämmelsernas föreskrifter och allmänna råd för djurhållning skall följas.

2) Företagsförsäkring, inklusive ansvar skall finnas. Kopia insändes till SIF.
3) Den godkända anläggningen skall betala en årlig licensavgift till SIF om 1 000 kr det första året och därefter 500 kr per år. Licensavgiften gäller för nästkommande tolvmånadersperiod

Tilläggsnivå - Turridningsföretag

Tilläggsskylt ”Turridningsföretag”

För att få anslå tilläggsskylten ”Turridningsföretag” ställs speciella krav som rör personalens utbildning samt hästarna.

Krav på turridningsföretag
4) Verksamheten skall vara besiktigad och godkänd av den kommun där verksamheten bedrivs. Erforderligt tillstånd för miljö- och hälskoskyddskontor skall finnas. Kopia av detta insänds till SIF. Jordbruksverkets och djurskyddsbestämmelsernas föreskrifter och allmänna råd för djurhållning skall följas.
5) Företagsförsäkring, inkl olycksfall och ansvar skall finnas. Även turledare skall vara olycksfallsförsäkrad. Kopia insändes till SIF.
6) Verksamhetsansvarig skall vara av SIF diplomerad ridledare (eller högre utbildning). Övriga som är engagerade i verksamheten skall ha dokumenterad hästvana och samtliga skall infria de krav som försäkringsgivare ställer.
7) Personer som leder turridningsgrupper skall vara medlemmar i SIF och vara minst 18 år.
8) Vid all uppsutten verksamhet skall hjälm användas av både ledare och deltagare.
9) Islandshästar som används i turridningen skall:
a) vara registrerade i SIF
b) vara i lagom hull
c) vara erforderligt tränad för att klara uppgiften
d) vara helt frisk och ej visa några tecken som kan tyda på sjukdom eller skador
10) Turridningsföretagen skall betala en årlig licensavgift till SIF om 250 kr det första året och därefter 125 kr per år, exklusive licensavgiften för grundnivån, godkänd anläggning. Licensavgifterna gäller för nästkommande tolvmånadersperiod.

Tilläggsnivå - ridskola

Tilläggsskylt: ”Ridskola”

Krav på ridskola
För att få anslå tilläggsskylten ”Ridskola” ställs speciella krav som rör personalens utbildning samt hästarna.

11) Verksamheten skall vara besiktigad och godkänd av den kommun där verksamheten bedrivs. Erforderligt tillstånd för miljö- och hälskoskyddskontor skall finnas. Kopia av detta insänds till SIF.
Jordbruksverkets och djurskyddsbestämmelsernas föreskrifter och allmänna råd för djurhållning skall följas.
12) Ridskoleverksamhetsansvarig skall vara av SIF diplomerad B-instruktör, (eller högre utbildning). Verksamhetsansvarig skall arbeta minst 60 % med lektionsverksamheten i ridskolan.
13) Islandshästar som används i ridskoleverksamheten skall:
a) vara registrerade i SIF
b) vara i lagom hull
c) vara erforderligt tränad för att klara uppgiften
d) vara ridna och utbildade kontinuerligt i minst ett år innan de sätts in i verksamheten för första gången
e) vara helt frisk och ej visa några tecken som kan tyda på sjukdom eller skador
14) Vid all uppsutten verksamhet skall hjälm användas av både ledare och deltagare.
15) Företagsförsäkring, inkl olycksfall och ansvar skall finnas. Även instruktör skall vara försäkrad. Kopia insändes till SIF.
16) Ridskolorna skall betala en årlig licensavgift till SIF om 250 kr det första året och därefter 125 kr per år, exklusive licensavgiften för grundnivån, godkänd anläggning. Licensavgifterna gäller för nästkommande tolvmånadersperiod.

Tilläggsnivå – tränaranläggning C

Tilläggsskylt: Tränaranläggning C

Krav på tränaranläggning C
17) Verksamhetsansvarig skall vara av SIF diplomerad C-tränare eller inneha motsvarande utländsk utbildning. Övriga som är engagerade i verksamheten skall ha dokumenterad hästvana och samtliga skall infria de krav som försäkringsgivare ställer.
18) Verksamhetsansvarig skall arbeta minst 60 % med in- eller tillridning.
19) Anläggningen skall vara väl anpassad för in- och tillridning.
20) Vid all uppsutten verksamhet skall hjälm användas.
21) Ansvarig för tränaranläggningen skall betala en årlig licensavgift till SIF om 250 kr det första året och därefter 125 kr per år, exklusive licensavgiften för basnivån. Licensavgifterna gäller för nästkommande tolvmånadersperiod. Avgiften faktureras efter godkänd ansökan.

Rekommendationer
Erforderliga avtal då häst lämnas på inridning/träning bör upprättas och undertecknas i två likalydande exemplar av hästägare och tränare.
Foderstat bör upprättas baserat på analyserade fodermedel. Vid förfrågan bör foderanalys kunna uppvisas.
Träningsdagbok bör föras av tränaren.
Målsättning med träningen bör gemensamt vara överenskommet av hästägaren och tränaren.

Tilläggsnivå – tränaranläggning B

Tilläggsskylt: Tränaranläggning B

Krav på tränaranläggning B
22) Verksamhetsansvarig skall vara av SIF diplomerad B-tränare eller inneha motsvarande utländsk utbildning. Övriga som är engagerade i verksamheten skall ha dokumenterad hästvana och samtliga skall infria de krav som försäkringsgivare ställer.
23) Övrigt; samma krav och rekommendationer som C-tränare

Klagomål/återkallning av auktorisation
24) Klagomål på godkänd anläggning, turridnings- eller ridskoleverksamhet handläggs av SIFs styrelse.
25) SIFs styrelse äger rätt att häva auktorisation

Övrigt
26) SIFs kansli handlägger register över auktoriserade anläggningar, ridskolor och turridningsfirmor och ev återkallad auktorisation.
27) Auktoriserade företag erhåller emblem, tilläggsskyltar och certifikat från SIFs kansli.
28) En sammanställning över kvalitetsmärkta företag finns i varje nr av Islandshästen och på SIFs hemsida tillsammans med de olika krav som ställs på respektive typ av verksamhet.

 

           Svenska Islandshästförbundet

          www.icelandichorse.se

          E-post: svenska@icelandichorse.se
         Telefon: 0220 - 452 50 
       Ridsportens Hus 

        734 94 Strömsholm

Huvudsponsor:

 

 

Landslagssponsorer: